Tập 2. Đặc tả yêu cầu phân hệ Tài Chính Kế Toán RFP( Request for Proposal) cho đầu tư giải pháp ERP ngành Dệt May

Tập 2. Đặc tả yêu cầu phân hệ Tài Chính Kế Toán RFP( Request for Proposal) cho đầu tư giải pháp ERP ngành Dệt May

Tài liệu RFP phân hệ Tài chính kế toán giúp cho doanh nghiệp Dệt May biết được phạm vi yêu cầu chi tiết của các phòng ban gồm: Kế toán phải thu (AR) , kế toán Phải trả (AP), kế Toán tiền mặt (CASH) , Kế toán ngân Hàng ( BANK), Kế toán tài sản cố định ( FA) , Kế toán tổng hợp (GL) và hệ thống báo cáo.  Ngoài ra bộ RFP còn giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về các yêu cầu và mức độ ưu tiến của yêu cầu giúp doanh nghiệp có cơ lựa chọn giải pháp ERP để đầu tư phù hợp nhất.

400.000

Thông tin Sách

Loại file

Excel file

Tác Giả

ICTROI

Ngày xuất bản

09/2015

Tác giả

ICTROI.COM

ICTROI.COM

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trực tiếp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ nhiều ngành nghề ở Việt Nam. ICTROI.COM tự tin đem đến cộng đồng doanh nghiệp những tài liệu chất lượng, có tính thực tiễn cao với chi phí đầu tư hợp lý. Xin mời các bạn theo dõi tài liệu chia sẽ của chúng tôi tại www.ictroi.com. Nếu cần liên hệ vui lòng gọi Mr.Phú 0989987774.

Các trường thông tin trong tài liệu gồm:

 1. Số thứ tự của các yêu cầu ( STT): số thư tự các yêu cầu được sắp xếp theo hình cây
 2. Thông tin yêu cầu (Requirement): thông tin chi tiết yêu cầu
 3. Độ ưu tiên của yêu cầu  (Priority): đánh mức độ ưu tiên của các yêu cầu mức độ 1 yêu cầu cao nhất cần phải có, các mức độ tiếp yêu thì độ ưu tiên giảm dần.
 4. Khả năng đáp ứng của giải pháp ( Verdor responses): có 6 mức độ đáp ứng của nhà cung cấp ứng với yêu cầu:

– SUP : được hổ trợ hoàn toàn
– MOD: để hổ trợ cần phải qua chỉnh sữa thêm
– ADD: Hổ trợ qua đối tác hoặc đối tác chỉnh sữa thêm
– PAR: Hổ trợ 1 phần trong yêu cầu
– FUR: hổ trợ trong phiên bản tiếp theo trong tương lại
– NOT: không hổ trợ

I.CÔNG NỢ PHẢI THU 

 1. Quản lý khách hàng
 2. Quản lý các thông số khác
 3. Quản lý công nợ
 4. Tích hợp hệ thống
 5. Báo cáo

Có 77 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ AR

RFP phân hệ kế toán phải thu doanh nghiệp dệt May

II.CÔNG NỢ PHẢI TRẢ 

 1. Quản lý Nhà cung cấp
 2. Quản lý các thông số khác
 3. Quản lý công nợ
 4. Báo cáo công nợ phải trả
 5. Kết nối với các phân hệ khác
 6. Quản lý các khoản tạm ứng

Có 68  Yêu cầu chi tiết trong phân hệ AP

2-phan-he-ke-toan-phai-tra-ap

III.TIỀN MẶT 

 1. Quản lý thu nhận tiền mặt
 2. Quản lý chi tiền mặt
 3. Khả năng hỗ trợ đa tiền tệ
 4. Lập báo cáo
 5. Kết nối với các phân hệ khác

Có 37 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ  tiền mặt

3-phan-he-ke-toan-tien-mat-cash

IV.TIỀN NGÂN HÀNG 

 1. Quản lý thu tiền ngân hàng
 2. Quản lý chi tiền ngân hàng
 3. Quản lý các khoản vay ngân hàng
 4. Khả năng hỗ trợ đa ngân hàng theo đa tiền tệ
 5. Lập báo cáo
 6. Kết nối với các phân hệ khác

Có 50  Yêu cầu chi tiết trong phân hệ  tiền ngân hàng

4-phan-he-ke-toan-ngan-hang

V. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

 1. Danh mục tài sản
 2. Quản lý các thông số khác
 3. Quản lý nghiệp vụ tài sản
 4. Quản lý dự án xây dựng cơ bản  dở dang
 5. Kết nối với các phân hệ khác
 6. Báo cáo tài sản

Có 41 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ  tài sản cố định

5-phan-he-tai-san-co-dinh

 VI. KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

 1. Hệ thống tài khoản
 2. Quản lý ngân sách
 3. Quản lý bút toán sổ cái
 4. Khóa sổ kế toán cuối kỳ
 5. Kết nối với các phân hệ khác
 6. Truy vấn dữ liệu
 7. Báo cáo

Có 34 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ  kế toán tổng hợp

6-phan-he-ke-toan-tong-hop-gl

VII. HỢP NHẤT BÁO CÁO 

 1. Báo cáo quản trị tình hình hoạt động của các Công ty
 2. Báo cáo tổng hợp giữa các các công ty trong tập đoàn

Có 9 Yêu cầu chi tiết trong phân hệ hợp nhất báo cáo toàn công ty

7-phan-he-bao-cao-hop-nhat

Comments

comments